top of page

İnovatif Okuryazarlık

Dr. Asiye YÜKSELSayfa Sayısı: 163

Yayın Tarihi: 25.09.2023

Yayınevi: Global Academy

ISBN Numarası: 978-625-8284-82-9

doi numarası: https://dx.doi.org/10.59740/academy.36

Özet

İnovasyon kavramının önemi, farklı akademik ve sektörel alanların ilgisiyle hızla artmaya devam etmektedir. İnovasyon ile şirketin büyümesini psikolojik olarak sahiplenen ve yenilikçi davranışlarını ortaya çıkaran çalışanlar arasında güçlü bir ilişki vardır. Kurumsal hedefler doğrultusunda hareket eden bu çalışanlar, entelektüel sermaye açısından inovatif okuryazar olarak kabul edilmelidir. Bu kitap, alan yazında az bilinen inovatif okuryazarlık kavramı çerçevesinde, özellikle bu konunun metodolojik yaklaşımlarını kavramsal düzlemde açıklama ve inovatif okuryazarlık ölçeğini oluşturma amacıyla hazırlanan tezden üretilerek yazılmıştır.Geliştirilen ölçek için ilk aşamada 220, ikinci aşamada 440, üçüncü aşamada 457 örneklem büyüklüğüne ulaşılmış ve sonuçlar SPSS, AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri test edilerek kabul edilmiştir. Çalışmada, birbirini oluşturan ve besleyen üç alan buluşmuştur. Bunlar inovatif okuryazarlık, beşerî sermaye ve girişimcilik yönelimi davranışlarıdır. Bu araştırma sonucunda ilk aşamada inovatif okuryazarlık kavramı, ikinci aşamada inovatif okuryazarlık ölçeği, üçüncü aşamada ise entelektüel sermaye, inovasyon, girişimcilik yönelimi ile ilişkili kavramlar hipotezler etrafında analiz edilmiş ve alan yazına katkılar ortaya konulmuştur.Bu kitabın inovatif okuryazarlık kavramı ve ölçeği ile inovasyon ve entelektüel sermaye alan yazına önemli fayda sağlaması beklenmektedir. Aynı zamanda sektörler ve insan kaynağı yöneticileri açısından ölçeğin, firmaların inovasyon ve insan kaynağı uygulamalarını tasarlarken doğru stratejiler belirlemelerine yardımcı olması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bu kitap, ülkenin nitelikli iş gücünün inovatif okuryazarlığa eğilimini ölçmesine de katkı sunacaktır.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page